این روزها اخبار به حق دیدنی شده و حتی نوعی خنده دار 

دروغ ها و وعده های شاخ دار مسئولین 

و نگاه پر از غم و ناراحتی مجریآن رو میشه از چهرشون خوند