اند غم یعنی وقتی خواهرم بهم می گه چنور انگار زلزله اومد...خودتو آماده کن در بریم ...و منم جواب بدم اگه زلزله بیاد زندگی قشنگی در انتظارم نیس ترجیح میدم زیر آوار بمیرم