چطوری اینهمه دلبسته شدم خدا عالمه 

ولی شدم دیگه 

شده با یکی حرف بزنی اونقدر شبیه خودت باشه که فکر کنی خودت رو تو آینه می بینی ,نسبت بهش اون حال رو دارم ,دقیقا حسی که جانگوو به میران داشت تو فیلم رژلب صورتی