سلام 

دچار دوگانگی شدیدی شدم

استرس دارم 

ضربان قلبم روی هزار هست که روزه نیستم ....خاک عالم 

بخاطر تاثیرات محیط هست ,هر چند تو محیط به هرکی میرسم روزه نیست.

نمی دونم آسترس کارهای تصفیه حسابم هست یا استرس قبول نشدنم در لاتاری ...

نمی دونم چمه