خدا جان 

مرسی بابت وجودش 

بابت آرامشی که دارم 

دمت گرم اوس کریم 

این لحظه از زندگی خیلی راضی ام ,تو رو خدا حفظش کن 

می خوام همینجوری بمونم یا همین لحظه بمیرم