دیشب فیلم لاک قرمز دیدم ساعت 2 نصف شب

وسط فیلم کل صورتم خیس اشک شد و اون قدر تو حس فیلم بود که نفهمیدم کی این اتفاق افتاد و تا آخر فیلم اشک ریختم و اشک ریختم ....

و چقدر این فیلم توپ بود و به نظر من اسکار حقش بود ..