اگه بگم بعد از مرگ برادرم هزار بار از خدا در خواست مردن کردم دروغ نگفتم 
و همش گفتم خدایا منو بکش 
تصمیم گرفتم به این جمله تغییرش بدم :خدایا خوشبخت ترم کن.