خیلی خیلی احساس ضعیف بودن می کنم 

لعنت به جمعه و اینهمه سنگینی ش 

به اندازه تموم عالم دلم برای مامانم تنگ شده 

فردا سر خاکش میرم