خیلی بی خود و بی جهت دلم گرفته ...

نمی دونم چمه..

دوست دارم کله استاد داورم رو بکنم که اینهمه ایراد بی خودی از پایان نامه م گرفته بعضی از ایراداش وجود خارجی ندارن

نمی دونم جلسه دفاعه یا میدون جنگ یا جلسه بازرسی که آدم رو متهم به کار نکرده می کنن

امروز اولین جلسه کلاس زبانم هست ...