خدا جانم 

خدا جانم 

بهم قدرت بده بتونم ببخشم 

باشه ؟

چنور رو بزرگ کن