دیشب بدترین شب عمرم بود از گرما داشنم دیوانه می شدم 

کمی بهترم 

ولی هنوز قلبم محکم میزنه 

شاید رفتم دکتر اکه به همین منوال ادامه بده 

راستی ساعت 5 و نیم خوابیدم