میدونم زندگی هزار قسمته

ولی خدایا من رو با نامردی دوستام امتحان نکن 

خودت می دونی تو رفاقت کم نمیزارم