امروز پریود شدم 

و به علت تغییرات هورمونی حجم وسیعی از دلتنگی به قلبم هجوم آورده 

هورمون ها چقدر می تونن خطرناک باشن

از این خونه متنفرم 

دلم برای روزهای شلوغ و پر از مهمون خونه مون تنگ شده 

اندازه تمام دنیا دلم آغوش مامانم رو می خواد و دیگر هیچ 

دلم به هزار قسمت مساوی تقسیم شده 

همه خاطرات ریز و درشت و وضعیت الان برادر بزرگم دیووونه م کرده 

خدا جونم صبر