من رفتم کرمانشاه 

انگار دارن به زور منو می برن .اصلا حسش نیس ,تو این گرما تا جنوب کرمانشاه برم و برگردم ...می سوزم