بنیامین رو دوست دارم 

اما خیلی از عصبانیتش می ترسم و خودشم از ترسیدن من خجالت زده میشه