خوب نیستم...اما چشامو روی خوب نبودنم بستم 

پادرد و همزمان دست و شونه سمت راستم درد داره 

سکته میکنم اگر ام اس داشته باشم 

میرم یه گوشه برای خودم میمیرم