وقتی کارشناسی دانشگاه یزد بودم اگر بگم در بدترین شرایط اقتصادی دوران جوانیم بودم دروغ نگفتم ولی عجیب اروم بودم محیط آرومی داشت و اینو همه می گفتن , کویر آرامش خاصی به آدم میده , وقتی فارغ تحصیل شدم و داشتم برگشتم خونه , کل مسیر رو اشک می ریختم بخاطر خداحافظی با آرامشی که داشتم.