می دونی از چی ناراحتم 

از اینکه طرف سوادش کمتر از سیکله, به من می گه کاری می کنم که سقوط کنی 

نمی دونم از کلی گله کنم 

آخه چرا اداره جات ما باید اینطوری باشن , چرا باید همچین آدمی احساس وجود کنه در مقابل من