اونقدر از شرایط موجود عصبانی ام 

دیگه حتی برام مهم نیس که برای عذابم بخوان تجاوز کنند بهم 

قیمت ها رسما از هزار تا تجاوز بدتره 

دوست دارم برم خیابون و تظاهرات کنم و بقیه رو ترغیب کنم و پست اعتراض بزارم 

ولی بخاطر بنیامین جرات نمی کنم چون بشددت استرسی هست و همش می ترسه بیان منو دست گیر کنند.

فقط یک کلمه می گم : خدا ازشون نگذره