به طرز عجیب و غریبی دلم گرفته 

دیروز مدرکم رو گرفتم و برگشتم خونه 

دلم داره به 6 تکه مساوی تقسیم میشه