یعنی تصفیه کردن چنان حالی ازم گرفته خود پایان نامه اینجوری اذیتم نکرد 

لاتاری رد شدم ,فک نمی کردم اینهمه ناراحت بشم

اشکم دم مشکمه,  و گریه م میاد چون قراره خاله پری بشم

احساس می کنم 99 درصد خودکشی زنا یه روز قبل خاله پریه