دختر دیدین کابوسش این باشه که براش خواستگار خوب اومده 
دوبار تو ایلام خواب اینجوری دیدم تو هر دو خوابم مامانم بوده 
اومدم خونه خواهرم می گه خواب دیدم یکی از همکلاسی هام ازت خواستگاری کرده ,بعد مامانم تو خوابه بوده 
فکر کنم مامانم اون دنیا همش دعا می کنه من اینجا ازدواج کنم و نرم آمریکا