وقتی چنور یکیو پیدا می کنه که دلبسته ش بشه باید جنگ جهانی اتفاق بیفته 

خدا جون , بنی خیلی ناراحت و عصبیه و بخاطر اینه که اگر جنگ ادامه پیدا کنه ,می فرستنش سوریه چون زیر 35 سال هست😐😐😐😐

خدا کنه متوقف بشه و فقط یه تنبیه برای دولت سوریه باشه