یعنی اون قدر ی ک مامان بابای بنی با من مبارزه می کنن اسراییل با فلسطین مبارزه نکرد