لبم تبخال زده 

چند روزه از بنی خبری ندارم در حد روزی دو سه پیام ازش خبر دارم 

کاش یکی منو می برد حموم