خدایا خودت روزی رسان بودی همیشه 

منم آدم قانعی بودم 

خودت همیشه آبرو دادی, منم تا جایی که تونستم حفظش کردم 

خدایآ حفظ آبرو و سلامتی خانواده م رو از تو می خوام