قربون خدا و دینش برم 

در اهل سنت فرزند خواندگی در صورتی حلال هست که بچه شیرخورده باشه و در اهل تشیع بجز راه اهل سنت راه دومش اینه :دختر بچه دو ساله رو به صیغه پدر بزرگ یا پدر خوانده ش در میارن که حکم زن بابا یا زن مرد رو داشته باشه 

در غیر اینصورت فرزند خواندگی حرام است.