به قول آوا ,شنبه ها رو دوست دارم چون از حس تازه شده پرند