حس غریبی دارم 

بنظرم زندگی خیلی کوتاهه 

همش فکر می کنم تا چن سال دیگه می تونم زندگی کنم,آخرش می میرم خب

شایدم همین فردا 

دیشب

خواب دیدم بی وزن شدم و روحم از بدنم جدا شد 

یکی از تعبیر هاش مردن میشه 

خدایا منو ببخش اگه بنده بدی بودم و بندگی نکردم