باورم نمیشه 
از جنس ما زن ها عجیب تر آفریده نشده 
چند بار .... پیام داد و من یا ج ندادم یا خیلی بی محلش کردم 
آخرش به این نتیجه رسیدم من که دیگه ازش خوشم نمیاد 
پس دلیلی وجود نداره عصبانی باشم.
اینبار جوابش رو دادم نه با عصبانیت و نه با صمیمیت گذشته 
وقتی از دور سنجیدمش, به این نتیجه رسیدم که چطوری من از چنین موجودی که همیشه مث حسابدار با همه چی برخورد می کنه خوشم اومده 
چرا واقعا 
فقط بخاطر ادبش 
یعنی خاک بر سر جامعه ای که اون قدر پسر مودب توش کمه که من از هر مودبی خوشم بیاد 
دریغ که هر گردی گردو نیس ...