این روزا خوبم با اینکه استرس پایان نامه رو هم دارم