عاشق مسیح علی نژادم 

چون حتی از اینکه خودش رو جلوی جم انتقاد کنه هراسی نداره 

چون با گذشته خودش دوسته و از نشان دادنش ترسی نداره