به اینکه مردمی مهربون و دلسوز و پر محبت دارم افتخار می کنم 

گرمای محبت مردم ,تونست به مردم کرمانشاه کمک کنه سردی زلزله رو کمتر حس کنند.