خیلی بد جور منطقی شدم نسبت به رابطه خودم و بنی 

نمی دونم چرآ بد شدم 

خدا کنه گذارا باشه 

البته سعی می کنم بروز ندم