امروز یه نایلون 4 کیلویی حمل کردم 

کف دستم سیاه و کبود شده 

فکر کنم واقعا دکتر لازم دارم 

حسش نیست لامذهب