فردا می خوام برم ایلام 
1.بخاطر اینکه اون همه وسیله حمل می کنم ممکنه باز دستم کبود بشه خیلی حالم گرفته هنوزم کف دستم بشدت درد می کنه و همش به کبودی کوفتیش نگاه می کنم 
2.بخاطر ایلام رفتنم دلم گرفته 
3....