بی خیال فردا و آینده 

ضد حال نباش 

فعلا خوش و شاد و گولی منگولی باش