بدترین حادثه ای که این چند روز افتاد و من رو متاثر کرد داستان قتل فجیع صادق برمکی بود و بدترش دیدن جسد سوخته ش 
خدا از قاتلاش نگذره و بعد هم از اونی که از جسدش  فیلم برداری کرد.