مدتیه بدنم به طور خودکار کبود میشه کبودی های بزرگ و سیاه 

و پاهام پر از جوش دانه قرمز شدن 

باید برم دکتر یه آزمایش خون بدم 

خیلی سختمه 

ولی خب انگار الزامی شد (یه دقه گردنم کبود بشه کی باورش میشه بیماریه خخخخخخخ )