خواهر بنی بهش گفته باید بریم پیش مشاوره 

هم من و هم اون 

منم گفتم خب بریم پیش مشاوره ,100 درصد پشبمونمون می کنه 

اونم حرفش رو عوض کرد و گفت وقتی اومدم ایران میریم پیش روانشناس 

ولی فکر کنم همون جا بره 

امیدارم هر چی که صلاح هست پیش بیاد