هیچ وقت واسه یه فروردینی زیر آبی نرو 

زیر همون آب خفه ت می کنه 

از ما گفتن بود