به این نتیجه رسیدم نمی تونم از مرگ و بیماری فرار کنم

تصمیم گرفتم خودم به استقبالش برم

شاید پزشک شوم.