سلام 

برادرم دیروز برای بار 4 ام عمل شد 

خیلی دلم گرفته 

به هوش اومده ولی فقط می تونه چشماش رو باز کنه 

دکتر گفته بود اگر عمل نکنه 5 روز زنده می مونه 

اگر سکته نکنم خوبه