امروز دو نفر تو شهرمون به طور همزمان خودکشی کردن

خیلی ناراحت شدم 

خصوصا جسد یکی شون رو دیدم که می بردن سمت آمبولانس 

دلم هزار تکه شد 

اشک تو چشام جم شد 

گفتم از منم بعید نیست یه روز اینجوری بمیرم 

من هیچ وقت کسایی از  که خودکشی می کنند متنفر نشدم 

بهشون حق دادم 

منم اگر خواهرم نبود تا الان مرده بودم