بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست 

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست ...