سلام خدا جون 

این نامه واسه تواه 

خداجونم چرا همه بنده هاتو متحد کردی علیه من 

یعنی اینقدر جنسم خرابه که همه می خوان بهم ضربه بزنن 

خدایا خودت می دونی من منت هیچ بنده ای رو نمی کشم 

و خودمو پیش هیچکس حقیر نکردم 

کمکم کن 

تا ابد انسان بمونم 

تا ابد به آدم حیز رو ندم 

کمکم کن 

تا ابد بخاطر منافع خودم ذلیل قدرتمندان نشم 

کمکم کن 

تا ابد بخاطر منافع خودم پشت دوست رو به خاک نمالم 

خورده شده م 

زخمی شدم 

کمک کن مهربون بمونم و به این ضربه ها توجه نکنم 

کمک کن ,گرگ نشم 

همون شیر غران و با انصاف و با وقار بمونم