دویست تومن به حسابم واریز شده
رفتم بانک گفتم این از کجا اومده تو صورت حسابمم نیس 
می گن خودت اومدی حواله واریز کردی 
بابالنگ دراز پیدا کردم.😆😆😆