فکر کنم تونستم ببخشم و از اون احساس درد رها شدم 
اخیییییش 
امروز با دوستم حرف زدم و اصلن به روش نیاوردم که نامردی کرده 
ولی خب سعی کردم کوتاه و خلاصه حرف بزنم که دیگه من رو احمق فرض نکنه
اونی که باید درد بکشه اونا هستن نه من 
که با مهربونی مثل من بدی کردن