خدایا 
من خیلی توقعم زیاد شده از آدمها 
توقع من رو پایین بیار 
آروم بشم