سلام
در حالت سکته به سر می برم 
شاید هم سکته کردم خبر ندارم 
حالت صورتم بهم نریخته 
ولی قلبم داره از جا کنده. میشه 
و نوعی حالت وحشت و درد به بدنم حاکمه 
خدایا این شب رو صبح کن